About

Viktor Chekh

Viktor Chekh

Chief Executive Officer

Sergii Miakshynov

Sergii Miakshynov

Chief Operations Officer

Yuriy Nakonechnyi

Yuriy Nakonechnyi

Chief Technology Officer

Oleh Kozak

Oleh Kozak

Head of Delivery

Anna Fedorus

Anna Fedorus

Head of HR

Iryna Dovhanyk

Iryna Dovhanyk

Head of Finance